Privacybeleid

Privacy Voorwaarden

Praktijk Palet – praktijk voor training & begeleiding in onderwijs & opvoeding.

Hieronder vind je meer informatie hoe praktijk Palet omgaat met jouw privacy.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als jouw behandelende therapeut/coach, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over mogelijke uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens.
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiaal overleg/toetsing.
  • Een klein deel uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik mijn factuur op kan stellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE FACTUUR

Op de factuur die je ontvangt, staan de volgende gegevens:

  • Je naam, adres en woonplaats.
  • Je geboortedatum.
  • Datum van de behandeling.
  • Korte omschrijving (psychosociaal consult of begeleiding training)  van de behandeling.
  • De kosten van de behandeling.